Natječaji

  NABAVA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU KUPATILA
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Ponudbeni list
Troškovnik 1 odjel br. 1.
Troškovnik 2 odjel br. 3.
  NABAVA RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODOVA U STAMBENOM PROSTORU
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Ponudbeni list
Troškovnik
  NABAVA MATERIJALA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Ponudbeni list
Troškovnik
  NABAVA LIJEKOVA
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Ponudbeni list
Troškovnik
  NABAVA SREDSTAVA ZA OSOBNU HIGIJENU
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Ponudbeni list
Troškovnik
 

NABAVA KONZERVIRANOG VOĆA I POVRĆA

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Ponudbeni list
Troškovnik
  NABAVA POVRĆA ZA 2023/24
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Poziv na dostavu ponude za povrće
Ponudbeni list povrće
Troškovnik
Ponudbeni list za povrće
Troškovnik za nabavu povrća za 2023-2024 godinu
  NABAVA VOĆA ZA 2023/24
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik
Troškovnik
Ponudbeni list
  NABAVA KRUHA ZA 2023/24
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Ponudbeni list kruh
Ponudbeni list kruh
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
troškovnik za nabavu kruha za 2023.godinu

Troškovnik

 

Radovi na elektroinstalacijama Centra za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Ponudbeni list
Troškovnik
Troškovnik

 

Radovi na izradi i postavljanju metalne ograde ohradnog zida Centra
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Radovi na sanaciji ogradnog zida Centra
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Ponudbeni list sanacije
Troškovnik sanacije
  Nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava prehrambenih proizvoda - Žitarice i začini
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava neprehrambenih proizvoda - Materijali za zdravstvenu zaštitu
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava neprehrambenih proizvoda - Lijekovi
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava neprehrambenih proizvoda - Sredstva za čišćenje
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava neprehrambenih proizvoda - Sredstva osobne higijene
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava prehrambenih proizvoda - Mlijeko i mliječni proizvodi
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
 

Nabava prehrambenih proizvoda - Konzervirano voće i povrće

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava prehrambenih proizvoda - Konzervirani i pripremljeni proizvodi od mesa
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Nabava prehrambenih proizvoda - Meso
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Nabava prehrambenih proizvoda - Voće
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Nabava prehrambenih proizvoda - Povrće
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Nabava službenog automobila za potrebe Centra za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez" - Vrlika
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik i tehnička specifikacija vozila
  Nabava plinske parno-konvekcijske peći i malih kućanskih aparata za profesionalne namjene
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik sa maksimalno - minimalnim tehničkim uvjetima
  Nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Poziv na dostavu ponude za nabavu ostalih prehrambenih proizvoda
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava materijala za zdravstvenu zaštitu
Poziv na dostavu ponuda za nabavu materijala za zdravstvenu zaštitu za potrebe Centra
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava lijekova
Poziv na dostavu ponuda za nabavu lijekova za potrebe Centra
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava sredstava za osobnu higijenu
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Poziv za dostavu ponuda za nabavu sredstava za osobnu higijenu
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
  Nabava jednog industrijskog stroja za pranje i jednog za sušenje rublja
Poziv na dostavu ponuda za nabavu jednog industrijskog stroja za pranje i jednog za sušenje rublja
Ponudbeni list
Troškovnik
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Nabava konzerviranog voća i povrća 2020
Odluka o odabiru za nabavu konzerviranog voća i povrća
Poziv na dostavu ponuda za nabavu konzerviranog voća i povrća
Troškovnik za nabavu konzerviranog voća i povrća
  Nabava materijala zdravstvene zaštite 2020
Odluka o odabiru za nabavu mat. za zdrav. zaštitu
Poziv na dostavu ponuda za nabavu materijala za zdravstvenu zaštitu
Troškovnik-ostali materijal za zdravstvenu zaštitu
  Nabava lijekova 2020
Odluka o odabiru za nabavu lijekova
Poziv na dostavu ponuda za nabavu lijekova
Troškovnik za nabavu lijekova
  Nabava materijala za čišćenje 2020
Odluka o odabiru za nabavu sredstava za čišćenje
Poziv na dostavu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje
Troškovnik za nabavu sredstava za čišćenje
  Nabava sredstava osobne higijene 2020
Odluka o odabiru za nabavu sredstava za osobnu higijenu
Poziv na dostavu ponude za nabavu sredstava za osobnu higijenu
Troškovnik za nabavu sredstava za osobnu higijenu
  Nabava svježeg mesa 2020
Odluka o odabiru za nabavu svježeg mesa
Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa
Troškovnik za nabavu svježeg mesa
  Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda 2020
Odluka o odabiru za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za mlijeko i mliječne proizvode
Troškovnik za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda
  Nabava voća 2020
Odluka o odabiru za nabavu voća
Poziv za dostavu ponuda za nabavu voća
Troškovnik za nabavu voća
  Nabava povrća 2020
Odluka o odabiru za nabavu povrća
Poziv za dostavu ponuda za nabavu povrća
Troškovnik za nabavu povrća
 

Nabava konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa 2020

Odluka o odabiru za nabavu konz. i pripremljenih proiz. od mesa
Poziv za dostavu ponuda za nabavu konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa
Troškovnik za nabavu konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa
  Nabava peciva 2020
Odluka o odabiru za nabavu peciva
Poziv za dostavu ponuda za nabavku pecivaa
Troškovnik nabave peciva
  Nabava kruha 2020
Odluka o odabiru za nabavu kruha
Poziv za dostavu ponuda za kruh
Troškovnik za nabavu kruha
  Nabava radova na izradi, demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata
Odluka o odabiru za nabavu izrade,demontaže i postavljanju PVC vrata
Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda za nabavu radova izrade,demontaži i postavljanju PVC vrata
Ponudbeni list za nabavu radova na izradi,demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata
Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na izradi,demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata
Troškovnik za nabavu radova za izradu,demontažu i postavljanje PVC sobnih vrata
  Nabava radova za rekonstrukciju dvaju sanitarnih čvorova
Odluka o odabiru za nabavu radova na rekonstrukciji dva sanitarna čvora
Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda u nabavi radova za rekonstrukciju dva sanitarna čvora
Izmjena poziva za dostavu ponuda
Ponudbeni list za nabavu radova za rekonstrukciju dvaju sanitarnih čvorova
Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji dvaju sanitarnih čvorova
Troškovnik za nabavu radova za rekonstrukciju dvaju sanitarnih čvorova
  Nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Odluka o odabiru za nabavu ostalih prehrambenih proizvoda
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu ostalih preh.namirnica
Poziv za dostavu ponuda za nabavu ostalih prehrambenih proizvoda
  Nabava proizvoda od žitarica i začina
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu proizvoda od žitarica i začina
Odluka o odabiru za nabavu proizvoda od žitarica i začina.pdf
Poziv za dostavu ponuda za nabavu proizvoda od žitarica i začina
  Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove Centra-Vrlika
Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda EJN-17-2019
Odluka o odabiru EJN-17-2019
Poziv za dostavu ponuda
Projektni zadatak energetska obnova
Troškovnik
  Nabava jednog industrijskog stroja za pranje i jednog za sušenje rublja
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Min-Max tehnički uvjeti za stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja 35-40 kg
  Nabava rabljenog vozila
Poziv za dostavu ponuda za nabavku rabljenog kombi vozila
Tehničke karakteristike rabljenog vozila za potrebe Centra Vrlika
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda-nabava rabljenog kombi vozila
Odluka o odabiru-nabava rabljenog kombi vozila
  Nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Odluka o poništenju-nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za ostale prehrambene namirnice
Troškovnik za ostale prehrambene namirnice